اسکناس 10000 ریال محمد رضا شاه سری 11 بانک مرکزی

اسکناس ده هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری یازدهم بانک مرکزی ایران با امضای جمشید آموزگار و عبدلعلی جهانشاهی و درجه کیفیت عالی (EF).