پهلوی دوم – بانک ملی

سری هفتم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: ابراهیم کاشانی – محمد رضی ویشکائی
تاریخ انتشار: 1337 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: سد کرج

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: رامسر

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: فرودگاه مهرآباد تهران

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر