پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری دهم

تصویر محمدرضا پهلوی
یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی
امضا: جمشید آموزگار – مهدی سمیعی
تاریخ انتشار: 1350 شمسی

پنجاه ریال

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: سپاه دانش – سپاه ترویج و آبادانی – سپاه بهداشت

سری یازدهم

تصویر محمدرضا پهلوی
یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی
امضا: جمشید آموزگار – عبدالعلی جهانشاهی

پنجاه ریال
تاریخ 1350

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان اثر کمال الملک

ده هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: مجلس شورای ملی

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر