پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری سیزدهم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: هوشنگ انصاری – حسنعلی مهران

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: سد امیرکبیر

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: پاسارگاد

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: موزه پهلوی

صد ریال
یادبود پنجاهمین سال سلسله پهلوی – تاریخ 1355 شمسی

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: میدان شهیاد

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: شهیاد آریامهر

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش مارلیک

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان

ده هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: مجلس شورای ملی

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر