پهلوی دوم – بانک ملی

سری دوم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: ابولحسن ابتهاج – علی بامداد
چاپ: چاپخانه هاریسون (انگلستان)
تاریخ انتشار: 1325 شمسی

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه کوروش

صد ریال بنفش
تصویر پشت اسکناس: پل دزفول در دوره ساسانی

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: کاخ داریوش در تخت جمشید

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: کوه های البرز و قله دماوند

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر