پهلوی دوم – بانک ملی

سری سوم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: ابولحسن ابتهاج – علی بامداد
تاریخ انتشار: 1327 و 1330 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: طاق بستان – اژدهای بالدار

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تخت جمشید

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش بر روی دیوار سنگی در تخت جمشید

صد ریال زمینه پر رنگ
تصویر پشت اسکناس: کاخ داریوش در تخت جمشید

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: پل ورسک در مازندران

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: تابلوی مینیاتور – چهل ستون اصفهان

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: سلسله کوه های البرز

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر