پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری اول

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: عبدالباقی شعاعی – ابراهیم کاشانی
تاریخ انتشار: 1340 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: سد کرج

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: رامسر

سری دوم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: عبدالحسین بهنیا – علی اصغر پور همایون
تاریخ انتشار: 1341 شمسی

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

سری سوم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: عبدالحسین بهنیا – مهدی سمیعی
تاریخ انتشار: 1342 و 1343 شمسی

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

سری چهارم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: عبدالحسین بهنیا – مهدی سمیعی

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: شکارگاه – مینیاتور قرن سیزدهم هجری

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

سری پنجم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: امیر عباس هویدا – مهدی سمیعی

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: شکارگاه – مینیاتور قرن سیزدهم هجری

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر