پهلوی دوم – بانک ملی

سری پنجم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: 10 و 20 و 100 ریال: علی اصغر ناصر – نظام الدین امامی
50 ریال: علی اصغر ناصر – نصرالله جهانگیر
تاریخ انتشار: 1332 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: مهر سلطنتی داریوش

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: عالی قاپو – کاخ شاه عباس در اصفهان

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: کاخ داریوش در تخت جمشید

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: تقدیم هدایا در تخت جمشید

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر