دوره قاجار

سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ به جز یک تومان که تصویر ناصرالدین شاه در سمت چپ و فیلیگران در سمت راست است.
امضا: والتر – موری
چاپ: واترلو و پسران، برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)
سال: 1303-1311 شمسی و 1924-1932 میلادی
اسکناس ها در مبالغ 1،2،5،10،20،50 و 100 تومان و در شهر های آبادان، بارفروش (بابل)، بندرعباس، بوشهر، دزفول، همدان، قزوین، کرمانشاه، مشهد، پهلوی، شیراز، تبریز، محمره (خرمشهر)، بروجرد و تهران مصرف می شدند.

یک تومان

دو تومان

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر