پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری ششم

تصویر محمدرضا پهلوی
عبارت “بانک مرکزی ایران” به رنگ قرمز
امضا: جمشید آموزگار – مهدی سمیعی

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: شکارگاه – مینیاتور قرن سیزدهم هجری

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان اثر کمال الملک

سری هفتم

تصویر محمدرضا پهلوی
عبارت “بانک مرکزی ایران” به رنگ قرمز
امضا: جمشید آموزگار – خداداد فرمانفرما

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

سری هشتم

تصویر محمدرضا پهلوی
عبارت “بانک مرکزی ایران” با حاشیه سفید
امضا: جمشید آموزگار – خداداد فرمانفرما

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان اثر کمال الملک

سری نهم

تصویر محمدرضا پهلوی
عبارت “بانک مرکزی ایران” با حاشیه سفید
امضا: جمشید آموزگار – مهدی سمیعی

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: راه آهن شمال – پل ورسک

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: جام مارلیک – سه هزار سال پیش

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

ده هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: مجلس شورای ملی

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر