پهلوی دوم – بانک ملی

سری ششم

تصویر نیم رخ محمدرضا پهلوی
امضا: علی اصغر ناصر – نظام الدین امامی
تاریخ انتشار: 1333 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه ابن سینا

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: ساختمان مرکزی بانک ملی ایران

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: تونل و سد کوهرنگ

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: پالایشگاه آبادان

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر