پهلوی اول

سری اول

تصویر رضا شاه از روبرو – کلاه کوچک
امضا: دکتر کورت لیندن بلات – دکتر علی علامیر
چاپ: شرکت چاپ اسکناس امریکا
تاریخ انتشار: 1311 شمسی

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

پانصد ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر