پهلوی اول

سری ششم

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره به فرانسه و نام بانک در پشت اسکناس به فارسی
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1317 شمسی

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

پانصد ریال

یک هزار ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر