پهلوی اول

سری هشتم (1)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو به فارسی
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1319 شمسی در کادر بزرگ

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال

پانصد ریال

یک هزار ریال

سری هشتم (2)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو به فارسی و پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی در رنگ های مختلف
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1319 شمسی بدون کادر

پنج ریال

ده ریال مهر بزرگ آبی و شماره قرمز

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

پانصد ریال مهر هم رنگ و شماره مشکی

سری هشتم (3)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو به فارسی و پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی در رنگ های مختلف
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1320 شمسی بدون کادر

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال مهر قرمز

صد ریال مهر سرمه ای-بنفش

پانصد ریال

یک هزار ریال مهر قرمز 1320

سری هشتم (4)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو به فارسی و پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی در رنگ های مختلف
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1321 شمسی بدون کادر

پنج ریال مهر سرمه ای

ده ریال مهر سبز

بیست ریال مهر سرمه ای-بنفش

بیست ریال مهر مشکی

پنجاه ریال مهر قرمز

صد ریال مهر سرمه ای-بنفش

پانصد ریال مهر قرمز

پانصد ریال مهر قرمز و شماره جگری

یک هزار ریال مهر قرمز

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر