پهلوی اول

سری سوم

تصویر نیم رخ رضا شاه – کلاه بزرگ
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر (فارسی)
چاپ: شرکت چاپ اسکناس امریکا
تاریخ انتشار: 1314 شمسی

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

یک هزار ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر