پهلوی دوم – بانک ملی

سری چهارم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: 10 و 20 و 200 ریال: ابراهیم زند – مهندس احمد رضوی
50 و 100 ریال: ابراهیم زند – محمد علی وارسته
تاریخ انتشار: 1330 شمسی

ده ریال
تصویر پشت اسکناس: مهر سلطنتی داریوش

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: عالی قاپو – کاخ شاه عباس در اصفهان

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: کاخ داریوش در تخت جمشید

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: تقدیم هدایا در تخت جمشید

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: پل الله وردیخان در اصفهان

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر