پهلوی دوم – بانک ملی

سری اول

استفاده از مناظر سری قبل و تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: ابولحسن ابتهاج – علی بامداد
چاپ: چاپخانه هاریسون (انگلستان)
تاریخ انتشار: 1323 شمسی

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

صد ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر