پهلوی اول

سری چهارم (1)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
نام بانک در پشت به فرانسه
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
چاپ: فرانسه
تاریخ انتشار: 1316 شمسی

ده ریال – تاریخ 1315 شمسی

پنج ریال

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

سری چهارم (2)

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
نام بانک در پشت به فرانسه
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
چاپ: فرانسه
مهر بانک ملی به رنگ قرمز و هم رنگ در اندازه های کوچک و بزرگ.

ده ریال با مهر 1319 هم رنگ

بیست ریال با مهر 1319 هم رنگ

بیست ریال با مهر 1319 قرمز

بیست ریال با مهر 1320 سرمه ای

صد ریال با مهر 1320

یک هزار ریال با مهر 1320 قرمز

یک هزار ریال با مهر 1321 قرمز

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر