دوره قاجار

سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ.
امضا: ژوزف روبینو – آ وود
چاپ: برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)
سال: 1269-1302 شمسی و 1890-1923 میلادی
اسکناس ها در مبالغ 1، 2، 3، 5، 10، 20، 25، 50، 100، 500، 1000 تومان مصرف می شدند.

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر