پهلوی اول

سری هفتم

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو به فارسی (بدون مهر)
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
تاریخ انتشار: 1317 شمسی

پنج ریال

ده ریال با کسری –

ده ریال با ممیز –

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

پانصد ریال

یک هزار ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر