پهلوی اول

سری پنجم

تصویر نیم رخ رضا شاه – بدون کلاه
شماره و نام بانک در پشت به فرانسه
امضا: رضا قلی امیرخسروی – عبدالحسین هژیر
در پشت اسکناس ها مهر بانک به رنگ های قرمز، بنفش، قهوه ای، سبز و نارنجی در اندازه های کوچک و بزرگ زده شده است.

پنج ریال مهر کوچک هم رنگ

پنج ریال مهر بزرگ هم رنگ

پنج ریال مهر کوچک قهوه ای

ده ریال مهر کوچک هم رنگ

ده ریال مهر بزرگ هم رنگ

بیست ریال مهر کوچک هم رنگ

بیست ریال مهر بزرگ هم رنگ

پنجاه ریال مهر کوچک هم رنگ

پنجاه ریال مهر بزرگ هم رنگ

صد ریال مهر کوچک هم رنگ

یک هزار ریال مهر کوچک

یک هزار ریال مهر بزرگ هم رنگ

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر