پهلوی اول

سری دوم

تصویر نیم رخ رضا شاه – کلاه بزرگ
امضا: عبدالحسین هژیر (پارسی) – حسین علاء (لاتین)
چاپ: شرکت چاپ اسکناس امریکا
تاریخ انتشار: 1314 شمسی

ده ریال

بیست ریال

پنجاه ریال

صد ریال

پانصد ریال

هزار ریال

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر