پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری پانزدهم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: محمد یگانه – یوسف خوش کیش

بیست ریال
تصویر پشت اسکناس: سد امیرکبیر

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: پاسارگاد

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: موزه پهلوی

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: شهیاد آریامهر

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش مارلیک

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان

ده هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: مجلس شورای ملی

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر