پهلوی دوم – بانک مرکزی

سری دوازدهم

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: جمشید آموزگار – محمد یگانه
تاریخ انتشار: 1353 شمسی

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: پاسارگاد

تصویر محمدرضا پهلوی
امضا: هوشنگ انصاری – محمد یگانه
تاریخ انتشار: 1354 شمسی

پنجاه ریال
تصویر پشت اسکناس: پاسارگاد

صد ریال
تصویر پشت اسکناس: موزه پهلوی

دویست ریال
تصویر پشت اسکناس: میدان شهیاد

پانصد ریال
تصویر پشت اسکناس: نقش جام مارلیک

یک هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: آرامگاه حافظ

پنج هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: منظره کاخ گلستان

ده هزار ریال
تصویر پشت اسکناس: مجلس شورای ملی

تازه های فروشگاهمحصولات بیشتر