اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه سری 12 بانک مرکزی

اسکناس یک هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری دوازدهم بانک مرکزی ایران منتشر شده در سال 1353 شمسی با امضای جمشید آموزگار و محمد یگانه و درجه کیفیت عالی (EF).