اسکناس 500 ریال محمد رضا شاه سری 3 بانک ملی

اسکناس پانصد ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری سوم بانک ملی ایران با امضای ابولحسن ابتهاج و علی بامداد و درجه کیفیت عالی (EF).