اسکناس 10000 ریال محمد رضا شاه سری 10 بانک مرکزی

اسکناس ده هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری دهم بانک مرکزی ایران منتشر شده در سال 1350 شمسی با امضای محمد یگانه – یوسف خوش کیش و درجه کیفیت عالی (EF).