اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه سری 4 بانک مرکزی

اسکناس یک هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری چهارم بانک مرکزی ایران با امضای عبدالحسین بهنیا و مهدی سمیعی و درجه کیفیت عالی (EF).