اسکناس 10000 ریال محمد رضا شاه سری 15 بانک مرکزی

اسکناس ده هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری پانزدهم بانک مرکزی ایران با امضای محمد یگانه – یوسف خوش کیش و درجه کیفیت خیلی خوب (VF).