اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه سری 2 بانک مرکزی

اسکناس یک هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری دوم بانک مرکزی ایران با امضای عبدالحسین بهنیا و علی اصغر پور همایون و درجه کیفیت عالی (EF).