اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه سری 2 بانک ملی

اسکناس یک هزار ریالی محمد رضا شاه پهلوی سری دوم بانک ملی ایران منتشر شده در سال 1325 شمسی با امضای ابولحسن ابتهاج و علی بامداد و درجه کیفیت خوب (F).